Arbeidsdeal - Wet van 3 oktober

Invloed van de nieuwe maatregelen op de organisatie van je opleidingsjaar 2023

Elk jaar informeert EDUCAM u in het laatste kwartaal over de maatregelen die u moet nemen voor de organisatie van opleidingsactiviteiten in uw bedrijf voor het volgende jaar..

Deze keer moesten we rekening houden met de laatste publicatie van de wet die bekend staat als "Arbeidsdeal" eind 2022. Deze wet beoogt een hervorming van het arbeidsrecht om aan te sluiten bij een nieuwe manier van werken. Het heeft ook als doel bij te dragen aan het bereiken van een werkgelegenheidspercentage van 80% in 2030.

Het jaar 2023 moet beschouwd worden als een overgangsjaar. Naast de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die van kracht zijn in uw paritair comité, zal men rekening moeten houden met de nieuwe bepalingen in deze op 10 november gepubliceerde wet.

Hoewel deze wet verschillende gebieden aangaat, zullen we ons in dit document concentreren op uw verplichtingen op het gebied van opleiding (Hoofdstuk 9 "Opleidingsplan" en 12 "Investeren in opleiding" van de wet¹ van 03/10/22).

Bedrijven met 20 of meer werknemers zijn vooral geraakt door deze ontwikkeling. Ongeacht de grootte van uw bedrijf nodigen we u uit kennis te nemen van de verschillende hoofdstukken van deze wet¹ en aandachtig verder te lezen.

CAO en Arbeidsdeal: samenvatting van de van kracht zijnde bepalingen

Voor bedrijven met minder dan 15 werknemers:

  • Opleidingsplan: hoewel de sociale partners de betrokken partijen binnen uw bedrijf uitnodigen voor overleg bij de opstelling van het opleidingsplan, zijn ze niet verplicht om een dergelijk plan aan EDUCAM te verstrekken.
  • Opleidingsdoelstellingen: 7 dagen² per werknemer gedurende de periode van twee jaar, 2022-2023. Deze doelstelling is opgenomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten.

Voor bedrijven met 15 werknemers of meer:

  • Opleidingsplan: de al van kracht zijnde bepalingen blijven van kracht. Dus ze moeten hun door de paritair goedgekeurde opleidingsplan aan EDUCAM sturen voor 15 februari 2023.
  • Opleidingsdoel: 7 dagen² gedurende de periode van twee jaar, 2022-2023. Dit doel is opgenomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten.

Opgelet! Voor bedrijven met 20 of meer werknemers, bevat de nieuwe wet aanvullende maatregelen:

  • Zij moeten een individueel opleidingsdoel van 4 dagen per werknemer voor 2023 toepassen.
  • Zij zijn verplicht om hun door de sociale partners goedgekeurde opleidingsplan naar EDUCAM te sturen voor 15 februari 2023 EN dit plan te sturen naar een ambtenaar die zal worden aangewezen in een Koninklijk Besluit tot uitvoering dat nog niet is gepubliceerd.
  • Ze moeten specifieke aandacht besteden aan werknemers die deel uitmaken van de "risicogroepen" en in het bijzonder aan werknemers van 50 jaar en ouder, evenals aan werknemers die een beroep uitoefenen dat in korte aanbod is. Het opleidingsplan moet de invoering van formele en informele opleidingen mogelijk maken.

De meeste bedrijven kunnen zich beperken tot het toepassen van de geldende CAO, die een gemiddelde opleidingsdoelstelling van 7 opleidingsdagen per werknemer over de periode 2022-2023 voorziet. Veel bedrijven beschikken namelijk nog over voldoende opleidingskrediet om het door de wet gestelde doel van 4 opleidingsdagen per werknemer voor het jaar 2023 te bereiken.

Als dit niet het geval is voor uw bedrijf en u heeft al uw opleidingskrediet opgebruikt, nodigen wij u uit om rekening te houden met dit nieuwe door de wet vastgestelde opleidingsdoel van 4 opleidingsdagen per werknemer voor het jaar 2023. Het is belangrijk om op te merken dat de nieuwe wet voorziet dat dit doel kan worden bereikt door het volgen van formele of informele opleidingen.

Registratie van uw opleidingsinspanningen

Deze nieuwe wet versterkt uw belang om EDUCAM te voorzien van de rapportage over de opleidingsactiviteiten binnen uw bedrijf. Voor de opleidingen die uw werknemers bij EDUCAM volgen, hoeft u niets te ondernemen, ze worden automatisch geregistreerd.

Als uw werknemers opleiding volgen bij andere aanbieders, kunt u deze opleidingen bij EDUCAM laten erkennen om recht te hebben op opleidingspremies. U ontvangt een sectorele premie van 40€ per opleidingsdag die uw werknemer volgt op basis van het krediet dat u wordt toegekend door de collectieve arbeidsovereenkomst.

Het verzenden van deze informatie naar EDUCAM zal ook de CV-Vorming van je werknemer automatisch aanvullen. Meer informatie over CV-Vorming op deze link: https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/hr-beleid/opleidings-cv/opleidings-cv-werkgever

Tot slot maakt het registreren van opleidingen het mogelijk om een overzicht te krijgen van de opleidingsactiviteiten die door bedrijven worden georganiseerd. Dit is zeer belangrijke informatie die een betere sturing mogelijk maakt en de inspanningen die door de bedrijven in de sector worden gedaan, aantoont aan de bevoegde instanties.

Weg naar vereenvoudiging

Weet dat de sociale partners binnenkort aan de werkzaamheden zullen beginnen die moeten leiden tot een nieuw Collectief Arbeidsovereenkomst die een vereenvoudigde aanpak zal bieden voor bedrijven door de bepalingen van de Deal voor de werkgelegenheid en de specifieke sectorale behoeften te combineren.

Vragen?

 Heeft u een vraag? We helpen u graag. Contacteer ons op 02 778 63 30 of via info@educam.be.

_________________________

¹ Belgisch staatsblad: Numac 2022206360

² Het gemiddelde globale doel van 7 dagen per werknemer over 2 jaar bestaat uit een collectief doel van 5 dagen en 2 individuele dagen voor de periode 2022-2023. Het aantal van 7 is dus een combinatie van deze 2 doelen uit de geldende CAO.