Elektrische & hybride voertuigen

HEV-certificering

Elektrische voertuigen zijn uitgerust met een elektromotor als krachtbron en een energieopslagsysteem voor hoge spanning. Hybridevoertuigen hebben daarnaast ook een verbrandingsmotor. Zij brengen nieuwe risico's met zich mee die bij ondeskundige ingrepen tot ernstige letsels of aanzienlijke schade kunnen leiden. Ze vereisen van de werknemers niet alleen nieuwe kennis, maar ook een passende houding tegenover veiligheid. Het is de taak van de werkgever toe te zien op de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers.

Het sectorale certificaat moet minimaal van het niveau zijn van de beroepsactiviteiten van de werknemer. Deze norm vertaalt zich voor elk activiteitendomein naar verschillende niveaus. Elk niveau omvat een opleidingsprogramma dat afgestemd is op de kennis met betrekking tot de taken die worden uitgevoerd op de werkplek. Het omvat ook de proef die met succes moet worden afgelegd om het certificaat te behalen. Voor sommige niveaus worden voorwaarden gesteld. Het certificaat dat behaald wordt voor een bepaald niveau, is ook geldig voor de lagere niveaus. Dit certificaat is 6 jaar geldig.

schema_niveaux_HEV_nl

Ontdek de HEV-certificering "veiligheid" per activiteitendomein

Schrijf u nu in en haal (of verleng) uw certificaat met een geldigheid van 6 jaar!

Wettelijk kader en verantwoordelijkheid

De sociale partners binnen EDUCAM hebben verschillende maatregelen getroffen om de risico's van het werk aan HEV maximaal te beperken. De wetteksten tonen duidelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever inzake elektrische voertuigen. Elke werknemer die in het kader van zijn beroepsactiviteiten in aanraking kan komen met een HEV, moet in het bezit zijn van een geldig sectoraal certificaat waarvan het niveau ten minste overeenstemt met zijn taken. De sociale partners hebben EDUCAM gevraagd om voor de werknemers van de volgende paritaire comités een norm (hiernaast te downloaden) op te stellen voor het veilig omgaan en werken met HEV:

  • 112 (garagebedrijf)
  • 149.02 (koetswerk)
  • 149.04 (metaalhandel)

Erkende operatoren HEV

Voor de praktische organisatie verkiezen we een samenwerkingsmodel waarbij naast het eigen EDUCAM aanbod, opleidingspartners in de sector zich kunnen laten erkennen om de opleidingen te verstrekken samen met de organisatie van de sectorale proeven.

Meer weten?

Sector terugwinning van metalen

Er werd ook een sectorale norm ontwikkeld voor de werknemers van het paritair comité 142.01 (terugwinning van metalen).