Permanente vorming “Tussenpersoon in consumentenkrediet”: De automobielsector, actuele issues in de praktijk (module 2)

Een automobielverkoper die in hoedanigheid van “Verantwoordelijke Voor de Distributie” (VVD) of “Persoon in Contact met het Publiek” (PCP) consumentenkredieten verkoopt, dient te voldoen aan de vereiste van regelmatige bijscholing. Deze opleiding is hiervoor door het FSMA erkend voor een waarde van 3 punten.

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om

  • Rekening houdend met het leengedrag van de Belg, de kredietwaardigheid van een ontlener te beoordelen.
  • In het kader van zijn dagelijkse kredietactiviteiten de verschillende vormen van consumentenkrediet te onderscheiden.
  • Aan de hand van een praktische kennis omtrent de verschillende huwelijksvermogensstelsels en hun kenmerken, de gevolgen in het kader van consumentenkrediet in te schatten.

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om het verband te leggen tussen de contractuele documenten die hij dagelijks gebruikt in het kader van zijn kredietactiviteiten en de relevante wetgeving met betrekking tot consumentenkrediet. Hij neemt tevens kennis van de antiwitwaswetgeving.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich op medewerkers die hun hoedanigheid (VVD of PCP) in het kader van de erkenning tot “Tussenpersoon in consumentenkrediet” wensen te behouden.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

1.    Het  leengedrag van de Belg anno 2018: de resultaten van de FSMA-enquête;

2.    De verschillende soorten van consumentenkrediet;
(Verkoop op afbetaling - Lening op afbetaling – Financieringshuur versus ‘private lease’)

3.    De concrete beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
(Verplichtingen in de precontractuele fase – CKP - Bescherming van de consument tegen zichzelf - Gedragscode BVK - Praktische voorbeelden)

4.    De praktische benadering van de huwelijksvermogensstelsels;

  • Huwen

Het primair huwelijksvermogensstelsel en secundair huwelijksvermogensstelsel
(Het wettelijk stelsel - Het stelsel van scheiding van goederen - Het stelsel van algehele gemeenschap van goederen)

  • Ongehuwd samenwonen

Feitelijk of wettelijk samenwonen
De samenlevingsovereenkomst

5. Het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van consumentenkrediet: praktische benadering van de courante te ondertekenen documenten (met praktijkvoorbeelden)
(SECCI – Formulier voor kredietaanvraag – De kredietovereenkomst – De courante Algemene Voorwaarden – Aflossingsplan – De akte van overdracht van schuldvordering – De borgstelling – Europees SEPA-mandaat – Domiciliëring – Leveringsakkoord – Terugkoopverbintenis van het voertuig)

6.  De antiwitwaswetgeving: de wet van 18 september 2017
(Juridisch kader – Begrippen – Typologie van de verrichtingen – Belgische wetgeving: preventief en repressief deel – De belangrijkste verantwoordelijke instanties – Risicofactoren – De belangrijkste verplichtingen (identificatie/verificatie van de identiteit – Cliënt-acceptatiebeleid – Waakzaamheidsplicht – Meldingsplicht – Bewaarplicht – Opleidingsplicht – Interne organisatie))

Certificatie

Deze opleiding is erkend door het FSMA onder het nummer “500179 C” om te voldoen aan de vereiste van permanente vorming in het kader van de erkenning als "Tussenpersoon in consumentenkrediet".

Sector
Type
Certificering
Deze opleiding is erkend door het FSMA om te voldoen aan de vereiste van permanente vorming in het kader van de erkenning tot “Tussenpersoon in consumentenkrediet”.
Duur
Code:
215797

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.