Klimaatbeheersing

Airco knop

Veilig werken aan nieuwe klimaatbeheersingssystemen

Koudemiddel is vandaag een heet hangijzer in de autosector. We horen verschillende geluiden, standpunten … Er bestaan wetgevingen, maar welke zijn van toepassing en belangen de bedrijven aan? Hierna volgt de actuele toestand van de wetgeving rond koudemiddelen in bepaalde motorvoertuigen.

Wettelijk kader

Vanaf 1 januari 2011 mag een voertuig met een klimaatbeheersingssysteem met een gefluoreerd broeikasgas met een GWP van meer dan 150 niet meer gehomologeerd worden. Deze maatregel treft R-134a, een gas dat in de huidige voertuigen nog op grote schaal wordt toegepast. Een Europese richtlijn (2006/40/CE) ligt aan de grondslag van deze regelgeving.

De tweede fase van deze Europese richtlijn voorziet het verbod om een voertuig met een klimaatbeheersingssysteem met een gefluoreerd broeikasgas met een GWP van meer dan 150 nog in te schrijven of in het verkeer te stellen. Deze regelgeving wordt van kracht op 1 januari 2017. De Europese regelgeving verbiedt dus het gebruik van het koudemiddel R-134a in alle nieuwe voertuigen vanaf 2017.

Verkoop van koudemiddelen

Sinds 1 januari 2015 voorziet een Europese regelgeving dat koudemiddelen nog uitsluitend verkocht mogen worden aan garagebedrijven met gecertificeerde werknemers om aan de koudekring van klimaatbeheersingssystemen in voertuigen te werken.
Lees hier meer over de gevolgen van deze maatregel.

Alternatieven voor R-134a

Het gebruik van R-134a is weliswaar nog courant en nieuwe voertuigen met een kimaatbeheersing met dit gas kunnen nog tot januari 2017 ingeschreven worden, maar er komen nu al andere soorten koudemiddelen op de markt. Het koudemiddel R-1234yf vormt momenteel het enige alternatief, maar waarschijnlijk komt ook het koudemiddel R-744 op de markt. Deze twee alternatieven hebben weliswaar andere kenmerken dan het koudemiddel R-134a. Zo bestaat er gevaar op ontvlamming en gevaar als gevolg van de toegepaste werkings- en opslagdrukken. EDUCAM heeft daarom besloten om de werknemers over deze nieuwe technologie op te leiden en om hun verworven kennis te certificeren.

SAE-normen

Deze sectorale certificering beantwoordt perfect de vraag van de constructeurs die de SAE-normen toepassen, die op hun voertuigen met een klimaatbeheersing met dit nieuwe koudemiddel staan. SAE International (Society of Automotive Engineers, SAE International is een wereldorganisatie van wetenschappers, ingenieurs en deskundigen die als neutraal forum ijveren voor de verbetering van het autovoertuig en de kennis van de toegepaste systemen met oog voor het maatschappelijk welzijn.) heeft over verschillende aspecten van klimaatsbeheersingssystemen een reeks normen uitgevaardigd, zoals de norm J2845 over de opleiding van technici. Deze norm voorziet onder meer dat een technicus die aan klimaatbeheersingssystemen werkt gecertificeerd moet zijn. Andere normen gaan onder meer uitgebreid over veiligheidsvoorschriften, de omgang met producten en arbeidsprocedures.

identificatieschild klimaatbeheersingssyteem NL

Structuur van de sectorale certificering

Naar analogie met de elektrische en hybridevoertuigen (HEV) willen we het "veilig werken" ook op het vlak van A/C certificeren. Daarom ontwikkelde EDUCAM Partner een structuur voor een sectorale certificering, waarin met dit aspect rekening is gehouden.

Certificaat Milieu

Aangezien de meeste voertuigen nu nog over het koudemiddel R-134a beschikken, is het logisch dat het bezit van dit certificaat ("terugwinning koudemiddel uit voertuigen") een voorwaarde vormt voor het volgen van de vervolgopleidingen. Deze bouwen verder op het gelegde fundament.

Certificaat Veiligheid

De doelstellingen van het veiligheidscertificaat zijn de volgende:

 • Veilig werken aan klimaatbeheersingssystemen
 • Onderscheiden van de verschillende installaties met een bepaald koudemiddel
 • Correct omgaan met HV-compressoren van elektrische en hybridevoertuigen
 • Optimaal onderhoudswerkzaamheden verrichten
 • Veilig en efficiënt lekken opsporen
 • Gebruiken van nieuwe apparatuur:
  • Servicestation
  • Gasanalyser
  • Lekdetectie

Het certificaat veiligheid is momenteel bereikbaar voor de technicus die aan klimaatbeheersingssystemen met de gassen R-134a en R-1234yf werkt. Een gelijkaardige structuur voor het koudemiddel R-744 zal uiteraard ook beschikbaar zijn zodra deze techniek zijn weg naar de markt gevonden heeft.

Opleiding over diagnose

Wanneer men in het bezit is van het certificaat rond milieu en veiligheid, worden er diagnoseopleidingen voorgesteld over elk specifiek koudemiddel.

schema opleiding airco NL 

EDUCAM is uitgegroeid tot dé referentie op het vlak van certificering. En dat zowel voor wettelijke certificeringen (LPG, klimaatbeheersing enz.) als voor sectorale certificeringen. Voor meer informatie over klimaatbeheersing belt u EDUCAM Partner op het nummer 02 778 63 30 of mailt u naar info@educampartner.be.