Airco - Nieuwe wetgeving vanaf 06-11-2009

Airco - Nieuwe wetgeving vanaf 06-11-2009

Airco - nieuwe wetgeving vanaf 06/11/2009: EDUCAM coördineert opleiding en certificeringsproef.

In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde heeft de Europese unie een serie maatregelen genomen, waarvan sommige ook de autosector treffen. Eén van die maatregelen is concreet bedoeld voor autoreparatie- en demontagebedrijven en gaat over werkzaamheden aan klimaatregelingssytemen. De Verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008 voorziet duidelijk dat technici die werken aan klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen vanaf 4 juli 2010 over een certificaat moeten beschikken. Deze Europese verordening wordt momenteel in Belgisch recht omgezet en de Vlaamse Regering heeft recent een besluit afgekondigd met alle procedures die technici en bedrijven moeten volgen om zich met deze Europese verplichting in orde te maken. De andere Gewesten zullen binnenkort ook hun regelgeving bekend maken.

Concreet, vanaf 4 juli 2010 moet iemand die ergens op het Belgische grondgebied aan een koelmiddelkring van een klimaatbeheersing in een motorvoertuig werkt (personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen) houder zijn van een certificaat. Om dit te behalen moet de technicus een opleiding volgen en slagen voor een theorie- en een praktijkproef, die georganiseerd worden door een opleidingscentrum dat daarvoor door de bevoegde overheid is erkend.

Om te vermijden dat bedrijven door deze nieuwe regeling in moeilijkheden komen, heeft de overheid beslist om te aanvaarden dat niet-gecertificeerde technici gedurende maximum 12 maanden aan klimaatregelingssytemen mogen werken onder toezicht van een gecertificeerd technicus, op voorwaarde dat ze voor een opleiding ingeschreven zijn.

Om de nieuwe wetgeving correct toe te passen, is het dus noodzakelijk dat minstens één werknemer per bedrijf vóór 4 juli 2010 de training volgt en voor de proef slaagt. De bedrijven zelf moeten niet gecertificeerd worden. Het gaat wel degelijk om een titel voor de technici.

Mits akkoord van het kandidaat-opleidingscentrum doet de Vlaamse overheid voor de erkenning een beroep op het advies van EDUCAM. Om haar opdracht als adviesverlener van de Vlaamse overheid correct op te nemen en om hierbij een volstrekt neutrale positie te garanderen, zal EDUCAM zelf geen erkenning aanvragen als opleidingscentrum in het kader van de certificering van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen. EDUCAM stelt enkel een opleidingspakket beschikbaar dat door elk geïnteresseerd en erkend opleidingscentrum kan worden ingezet. Dit opleidingspakket bestaat uit een handboek dat de technische aspecten en de wettelijke bepalingen toelicht die tijdens de eindproef  worden geëvalueerd.

U begrijpt dat de bedrijven maar weinig tijd meer hebben om tot actie over te gaan. Uw account manager kan u perfect op de hoogte brengen over deze nieuwe verplichtingen en u begeleiden in uw traject tot het behalen van een certificaat. Daarnaast vindt u  meer info op de website van de Vlaamse overheid, afdeling Milieuvergunningen. Hier kan u tevens een lijst terugvinden met een overzicht van de erkende opleidingscentra en een informatiebrochure downloaden.

Wilt u meer weten hierover? Neem dan nu contact op met uw accountmanager op 02 778 63 30 of via info@educam.be