GDPR

Artikel 1 - Identificatie

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens is:

EDUCAM VZW
J. Bordetlaan 164
1140 Brussel
Ondernemingsnummer 0442.239.628

 

EDUCAM Service NV
J. Bordetlaan 164
1140 Brussel
BTW-nummer BE 0460.883.721

 

Artikel 2 - Algemeenheden

De toegang tot de op de site beschikbare informatie is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk verbonden te zijn door het geheel van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Indien u deze weigert, gelieve dan de site niet te raadplegen.

EDUCAM behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 3 - Bescherming van het privé-leven

De meegedeelde gegevens zullen behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Meer info op Privacy.

 

Artikel 4 - Intellectuele eigendom

De site wordt als creatie beschermd door het auteursrecht. De merken, logo’s, grafische creaties, foto’s, animaties, video’s en teksten op de site behoren tot de intellectuele eigendom van EDUCAM of zijn partners. Ze mogen dus, op straffe van gerechtelijke vervolging, niet worden gekopieerd, gebruikt of uitgebeeld zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van EDUCAM.

De creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van de site: is toegelaten, met uitsluiting van elk ander webadres. Elke hyperlink naar een binnenpagina van de site is dus verboden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van EDUCAM.

 

Artikel 5 – beperking van de aansprakelijkheid
5.1 Inhoud van de site

De informatie die via deze site beschikbaar wordt gesteld wordt regelmatig aangepast en nagekeken. EDUCAM kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik dat ervan gemaakt wordt. EDUCAM wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af en biedt ook geen enkele waarborg betreffende de producten en diensten die via de site ter beschikking worden gesteld. Ze waarborgt noch de juistheid, noch de wettigheid van de gegevens die op de site worden gepubliceerd of die via de site worden aangeboden.

EDUCAM heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen. EDUCAM kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element.

EDUCAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

5.2 Hyperlinks

De site bevat links naar andere sites die niet toebehoren aan EDUCAM . Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van uw toegang hiertoe of gebruik ervan.

De meegedeelde gegevens zullen behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Meer info op Privacy.

 

Artikel 6 – Nietigheid van een bepaling

De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbaar karakter van het geheel of een deel van de bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden, zal niet de nietigheid teweeg brengen van de totaliteit van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling zal als niet geschreven beschouwd worden. EDUCAM verbindt er zich toe om deze bepaling te vervangen door een andere, die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal vervullen.

 

Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de geschillen betreffende deze site. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Opgesteld in juni 2012