Algemene verkoopsvoorwaarden

Download de algemene voorwaarden

 

Definities en interpretatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen de betekenis bepaald in dit artikel 1 (Definities), behalve indien uit de context van een specifieke bepaling ontegensprekelijk blijkt dat die betekenis in die context niet van toepassing is.
"Algemene Voorwaarden" betekent de artikelen 1 tot en met 13 van dit document;
"Bijlage" betekent een bijlage aan deze Algemene Voorwaarden;
"Educam" betekent Educam Service NV, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel en met ondernemingsnummer 0460.883.721;
"Educam vzw" betekent “Centrum voor beroepsopleiding in de autosector en de aanverwante sectoren vzw”, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel en met identificatienummer: 3426/90 en het ondernemingsnummer 0442.239.628;
"Geïntegreerde Training" betekent een opdracht, tijdens dewelke een trainer of een projectmedewerker aangesteld door Educam specifieke trainingsopdrachten uitvoert voor en/of bij de Klant. Deze opdrachten kunnen gedurende een korte of lange periode deeltijds of voltijds plaatsvinden;
"Gesloten Sessie" betekent een Presentiële Opleiding, een opleiding op afstand of een coaching, zoals besteld door de Klant, waarbij de Klant verantwoordelijk is voor de totale groep van deelnemers, zelfs als deze van verschillende bedrijven komen;
"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent (a) alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, naburige rechten, rechten in computerprogramma's, octrooien, merken, tekeningen en modellen, databanken, kweekproducten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, softwarerechten, topografieën van halfgeleiders, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet; (b) alle aanvragen tot, alle rechten om een aanvraag te doen tot, en alle toekenningen van bescherming van die rechten en/of toekenning en hernieuwingen daarvan; en (c) alle gelijkaardige rechten of beschermingsvormen of belangen of met inbegrip doch niet beperkt tot commerciële en fabrieksgeheimen en andere knowhow, die bestaan of in de toekomst bestaan, in enig land ter wereld;
"Klant" betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Educam een Overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een Overeenkomst af te sluiten, zoals geïdentificeerd in de Offerte;
"Offerte" betekent de offerte van Educam waarin de dienstverlening en eventuele bijzondere voorwaarden van de dienstverlening worden vastgelegd, of in het geval van Open Sessie, de beschrijving van de Open Sessie zoals beschikbaar op de website van Educam;
"Open Sessie" betekent een vrije sessie, georganiseerd door Educam, waarvoor gelijk welke onderneming één of meerdere deelnemers kan inschrijven;
"Opleidingskost" betekent de kost voor de training, huur van de opleidingsruimte, het voorziene didactische materiaal, de verplaatsingskosten en de catering;
"Overeenkomst" betekent de Offerte, deze Algemene Voorwaarden en de Bijlagen, en in het geval van Open Sessies eveneens de bevestigingsmail van Educam;
"Overmacht" betekent elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van één van de Partijen ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen onder Overeenkomst beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, pandemieën, epidemieën, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers, brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van de benadeelde Partij valt.
"Presentiële Opleiding" betekent een opleiding die gegeven wordt door een instructeur voor deelnemers die fysiek aanwezig zijn in een opleidingscentrum of een andere plaats, geschikt voor opleiding. De duurtijd van een Presentiële Opleiding kan één werkdag zijn (pauzes inclusief) of een halve werkdag;
"Proeven" betekent formele evaluaties van kennis en vaardigheden met als doelstelling te certificeren. Een Proef kan los staan van een opleiding maar kan ook onderdeel zijn van een opleiding, waardoor tarieven van Proeven integraal deel kunnen uitmaken van een opleiding, maar tarieven kunnen ook opgelegd zijn door de certificerende (overheids-)instantie, en in dat geval is de hoogte van de tarieven niet in handen van Educam; en
"Test" betekent een informele evaluatie van kennis en vaardigheden zonder certificerend doel. In voorkomend geval kan een attest van competentie of nauwgezetheid afgeleverd worden.
In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden (inclusief Bijlagen) en de inhoud van een Offerte, factuur of gelijkaardig document door Educam opgesteld of uitdrukkelijk goedgekeurd, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang, tenzij de hiervoor vermelde documenten uitdrukkelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent en aanvaardt de Klant dat deze Algemene Voorwaarden  van toepassing zijn op alle diensten die Educam levert aan de Klant onder een Offerte en tevens op alle huidige en toekomstige Offertes.


Diensten
Algemeen
De diensten die worden verleend aan de Klant zijn deze die worden bepaald in de Offerte, en waar van toepassing, verder beschreven in Bijlage 1 (Diensten en praktische modaliteiten).
Vóór aanvang van een opleiding stuurt Educam de Klant een overzicht van de bestelde opleidingssessies, met vermelding van de data, de lokalen, de lesgevers en de titels van de cursussen en/ of een voorstel van inhoud, concept, timing, doelstellingen en desgevallend de toepassing van de didactische middelen. Dat overzicht moet door de Klant worden nagekeken om het risico op fouten te beperken. Bij afwijkingen dient de Klant de vastgestelde fouten te melden aan de dossierbeheerder van Educam.
Voor bepaalde opleidingen is een minimale voorkennis vereist om de aangeboden opleidingen te kunnen volgen. Dat kennisniveau wordt aangegeven in de beschrijving van de cursus of in de Offerte. In sommige gevallen dienen de deelnemers voorafgaand aan de opleiding, een (online) Test af te leggen om hun basiskennis te evalueren. Educam kan deelnemers die niet slagen voor deze (online) Test of die niet beschikken over de minimale voorkennis weigeren voor de betrokken opleiding.
Educam behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn opleidingen te wijzigen of aan te passen, bepaalde cursussen toe te voegen of te schrappen, in functie van de bekende evoluties op de markt.
Educam optimaliseert de uitvoering van haar opdracht met het oog op de definiëring van een sectoraal opleidingsbeleid, door in te tekenen op de subsidiëringmogelijkheden aangeboden door de regionale, de federale en de Europese overheden. De Klant verbindt zich ertoe om geen bijkomende steun aan deze overheden te vragen voor dezelfde projecten, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Educam, en dit om onwettige dubbele subsidiëring van één enkel opleidingsproject uit te sluiten.
De verbintenissen van Educam zijn middelenverbintenissen.


Gesloten Sessie
Tenzij expliciet anders bepaald in de Offerte, zal Educam een Gesloten Sessie organiseren onder de eindverantwoordelijkheid van de Klant. De Klant verzekert de algemene organisatie van de opleiding (inschrijving van de deelnemers, uitnodigingen, eventuele doorfacturatie aan de deelnemers of hun bedrijven, dragen van verantwoordelijkheid bij laattijdige annulatie door deelnemers, controle op voorkennis van de deelnemers, enz.).
Om de organisatie en de administratieve afhandeling van de planning van een Gesloten Sessie mogelijk te maken zal de Klant een definitieve planningsaanvraag doen bij Educam en dit minstens dertig (30) kalenderdagen voor de opleiding. Educam kan deze valideren of in het andere geval een tegenvoorstel doen. Op het ogenblik van de definitieve aanvraag door de Klant dienen de objectieven, de inhoud en de voorwaarden van de opleidingen gekend te zijn.
Op voorwaarde dat de in artikel 2.2(b) bedoelde termijnen gerespecteerd worden door de Klant, stuurt Educam aan de lesgever/opleidingsverstrekker een volledig administratief dossier vóór de eerste dag van de opleiding. Dat dossier omvat de gegevens van de deelnemers, een aanwezigheidslijst en de evaluatie van de prestaties en indien van toepassing de opleidingsinhoud en documentatie.
Na de opleiding moet Educam de volledige informatie uit het administratieve dossier terug ontvangen van de lesgever of opleidingsverstrekker om te kunnen overgaan tot de formaliteiten verbonden aan de Educam Partner-voordelen zoals beschreven in Bijlage 2 (Financiële voordelen aangeboden door Educam Partner) en aan het Educam kwaliteitsmanagementsysteem (betaling van premies, verzending van de verschillende certificaten of attesten en registratie van de opleiding in de opleidings-CV's van de aanwezige deelnemers).


Open Sessie
De inschrijving van een Klant op een Open Sessie via de website van Educam of via elk ander kanaal dat Educam daarvoor ter beschikking stelt (bv. per e-mail) is bindend na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door Educam. In deze bevestiging wordt alle relevante informatie over de gekozen opleiding (thema, datum, plaats, specifieke informatie gelinkt aan het thema) verstrekt aan de Klant.
De inschrijvingen voor Open Sessies worden ten laatste één (1) week voor de start van de opleiding afgesloten. Wie zich voor een meerdaagse opleiding of voor een opleidingstraject inschrijft, schrijft zich automatisch in voor de hele duur van de opleiding of voor alle modules van dit traject. Het is niet toegelaten om tijdens de duur van de opleiding van groep te wisselen.


Geïntegreerde Training
De algemene verantwoordelijkheden, rollen en raamvoorwaarden met betrekking tot Geïntegreerde Trainingen worden verder in deze Algemene Voorwaarden beschreven. Bijzondere voorwaarden worden opgenomen in de Offerte, zoals onder andere: (i) locatie van de Geïntegreerde Training (bv. bij de Klant of Educam); (ii) Voertuigen en tools, technische informatie, merkidentiteit en technologie van de Klant die vereist is voor de Geïntegreerde Training; en (iii) opleidingsinhoud van de Klant of opleidingsinhoud van Educam geïntegreerd in het opleidingsprogramma van de Klant.
Ontwikkeling of aanpassing van cursussen
Behoudens in geval van fraude, opzet of zware fout, geeft vertraging in de ontwikkeling of aanpassing van cursussen, om welke reden ook, geen recht op enige korting of schadevergoeding.
Indien de Klant, bij oplevering, te kennen geeft dat de overeengekomen doelstellingen niet worden behaald, zal hij dit schriftelijk en binnen een termijn van acht (8) werkdagen melden aan de dossierbeheerder van Educam. Deze schriftelijke melding moet duidelijk aangeven welke punten niet aansluiten op de doelstellingen of karakteristieken.
Educam zal binnen een redelijke termijn antwoorden op de opmerkingen van de Klant en deze ofwel weerleggen dan wel binnen een redelijke termijn de nodige correcties aanbrengen.


Annulatievoorwaarden
Gesloten Sessie
Bij annulatie van een Gesloten Sessie door de Klant is volgende vergoeding verschuldigd:
Bij annulatie meer dan zestig (60) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: 50% van de Opleidingskost;
Bij annulatie tussen de zestig (60) en dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: 75% van de Opleidingskost; en
Bij annulatie minder dan dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: 100% van de Opleidingskost.
Een annulatie moet door de Klant per e-mail aan de dossierverantwoordelijke bij Educam verstuurd worden.
Open Sessie
Bij annulatie van een inschrijving voor een Open Sessie is volgende vergoeding verschuldigd:
Bij annulatie meer dan dertig (30) kalenderdagen voor de eerste opleidingsdatum: geen vergoeding verschuldigd;
Bij annulatie tussen dertig (30) en zeven (7) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: 75% van het toepasselijke inschrijvingsgeld; en
Bij annulatie minder dan 7 kalenderdagen voor de opleidingsdatum: 100% van het toepasselijke inschrijvingsgeld.
Een annulatie moet door de Klant per e-mail aan Educam verstuurd worden.
Niettegenstaande artikel 3.2(a) is geen annulatievergoeding verschuldigd door de Klant wanneer de annulatie voor een deelnemer (i) wordt gestaafd door een medisch attest dat binnen de vijf (5) kalenderdagen aan de dossierbeheerder van Educam wordt overgemaakt en dit met vermelding van de datum en het thema van de opleiding; of (i) anderszins het gevolg is van Overmacht (met inbegrip van oproeping voor een rechtbank of overlijden van een familielid).
Educam behoudt zich het recht voor om een Open Sessie te allen tijde te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, om organisatorische redenen of in geval van Overmacht. In voorkomend geval brengt Educam de Klant en elke deelnemer op de hoogte en stelt Educam eventueel een nieuwe datum voor.
Geïntegreerde Training
Bij annulatie door de Klant van een Geïntegreerde Training met facturatie per gepresteerde dag is volgende vergoeding verschuldigd door de Klant:
Bij annulatie meer dan zestig (60) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: geen vergoeding verschuldigd;
Bij annulatie tussen zestig (60) en dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: een vergoeding ten belope van tien (10) prestatiedagen per betrokken medewerker; en
Bij annulatie minder dan dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: een vergoeding ten belope van twintig (20) prestatiedagen per betrokken medewerker.
In voorkomend geval worden deze bedragen vermeerderd met de kosten voor huur van lokalen, catering en didactisch materiaal.
Bij annulatie door de Klant van een Geïntegreerde Training met forfaitaire maandfacturatie is volgende vergoeding verschuldigd door de Klant:
Bij annulatie meer dan zestig (60) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: geen vergoeding verschuldigd;
Bij annulatie tussen zestig (60) en dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: een vergoeding ten belope van één (1) maandbedrag per medewerker; en
Bij annulatie minder dan dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: een vergoeding ten belope van twee (2) maandbedragen per betrokken medewerker.
In voorkomend geval worden deze bedragen vermeerderd met de kosten voor huur van lokalen, catering en didactisch materiaal.
In geval van (tijdelijke) opschorting van de Overeenkomst door de Klant gelden dezelfde voorwaarden als bij annulatie.
Indien in geval van een Overeenkomst met prestatiebedragen per dag het minimaal aantal overeengekomen factureerbare prestatiedagen per trainer niet wordt bereikt, dient de Klant niettemin het minimaal aantal overeengekomen factureerbare prestatiedagen te betalen aan Educam.
Ontwikkeling of aanpassing van cursussen
Een ontwikkelings- of aanpassingsopdracht kan door de Klant niet geannuleerd worden.
Verplaatsen van EEN geplande GESLOTEN SESSIE
De Klant heeft het recht om een ingeplande Gesloten Sessie te verplaatsen, mits betaling van de vergoeding bedoeld in artikel 4.2 en met dien verstanden dat een ingeplande Gesloten Sessie maximaal naar het volgende semester kan wordt verplaatst.
Bij het verplaatsen van een Gesloten Sessie door de Klant is volgende vergoeding verschuldigd:
Bij een verplaatsing meer dan zestig (60) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: geen vergoeding verschuldigd:
Bij een verplaatsing tussen zestig (60) en dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: vijftig procent (50%) van de Opleidingskost; en
Bij een verplaatsing minder dan dertig (30) kalenderdagen voor de opleidingsdatum: 100% van de Opleidingskost.
De aanvraag tot het verplaatsen van een Gesloten Sessie moet door de Klant per e-mail aan de dossierverantwoordelijke bij Educam verstuurd worden.   
Verplichtingen van de klant
De Klant garandeert dat de lesgever en/of projectmedewerker van Educam alle nodige informatie, gereedschappen, voertuigen, werkapparatuur en faciliteiten ontvangt om zijn opdracht, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, uit te voeren. Deze verplichting omvat onder meer:
Het tijdig en volledig toegang krijgen tot informatie (pedagogische middelen) en tot de voorbereiding nodig om op een correcte manier de opleidingen te kunnen voorbereiden en verzorgen;
Toegang krijgen tot het informatica-pakket (hardware en software) van de Klant om dit op een goede manier te kunnen gebruiken in het kader van de opleidingsopdracht of andere taken (bv.: LMS, diagnosetools);
Tijdig en in voldoende mate kunnen beschikken over de trainingsvoertuigen om de voorbereidingen en opleidingen te kunnen uitvoeren; en
Het ondersteunen van zijn werk en het faciliteren van zijn contacten binnen en buiten de organisatie van de Klant (bv. dealernetwerk) om zijn opdracht volledig te kunnen uitvoeren.
Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen, kan Educam niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van de vooropgestelde doelstellingen (volume, kwaliteit en timing).
In het kader van een Geïntegreerde Training is voor elke voor Educam onbekende opleiding (bv. een opleiding uit de catalogus van de Klant of een derde) de Klant verplicht aan Educam Partner een erkenningsaanvraag over te maken, en dit uiterlijk dertig (30) kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding.
De niet-naleving van de Overeenkomst door de Klant heeft de opheffing tot gevolg van de financiële voordelen die door Educam Partner worden toegekend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in Bijlage 1 (Financiële voordelen aangeboden door Educam Partner).
De Klant geeft aan de vertegenwoordigers van Educam en/of van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid het recht om zonder voorafgaande kennisgeving opleidingen bij te wonen om er het verloop van te controleren, om te zien of deze passen in het kader van deze Overeenkomst en om na te gaan of de wetten en reglementen op het Vlaams Opleidingsverlof zijn nageleefd.
Vergoedingen, Betaling en FacturatiE
De vergoedingen voor een opleiding en/of gerelateerde dienst worden in de Offerte vermeld.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Offerte, wordt de facturatie voor de prestaties van Educam maandelijks verricht, op basis van de opleidingssessies die gedurende de afgelopen maand werden gegeven.
Elke factuur van Educam moet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door de Klant worden betaald door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur.
Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd aan de wettelijke interestvoet (zijnde de interestvoet op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) vanaf de vervaldag, met een minimum van vijftig (50) euro per factuur en per betalingsherinnering, en dit onverminderd de andere rechten en verhaalmiddelen van Educam. De Klant erkent dat Educam het recht heeft om de diensten op te schorten indien facturen onbetaald blijven na hun vervaldag.
Met betrekking tot opdrachten die meerdere jaren duren, heeft Educam, vanaf het eerste jaar na ondertekening van de Offerte , het recht de vergoedingen, zoals bepaald in de Offerte, jaarlijks te indexeren overeenkomstig de volgende formule:

Waarbij:

‘Pnieuw’ = de nieuwe, aangepaste geldende prijzen of tarieven;
‘Poud’ = de op het ogenblik van de datum van ondertekening van de Offerte geldende prijzen of tarieven;
‘Consumptieprijsindexnieuw’ = de index van de consumptieprijzen op het ogenblik van de berekening van Pnieuw; en
‘Consumptieprijsindexoud’ = de index van de consumptieprijzen op datum van Poud.
intellectuele eigendomsrechten
Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, behoudt Educam (en diens licentiegevers, waar van toepassing) alle rechten, titels en belangen, met inbegrip van alle Intellectuele Eigendomsrechten, in en met betrekking tot de door Educam ontwikkelde producten (bv. handboeken, werkbladen, PowerPointpresentaties, Proeven).
De Klant beschikt uitsluitend over een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de door Educam ontwikkelde producten die door Educam gedeeld en gebruikt worden in het kader van een opleiding, en slechts gebruikt kan worden door de werknemers die deelnamen aan de desbetreffende opleiding. Dit recht omvat geen gebruik van de door Educam ontwikkelde producten tegenover derden en voorziet geen recht tot wijziging/aanpassing van de door Educam ontwikkelde producten.
Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende de Intellectueel Eigendomsrechten van de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen.
De Klant garandeert dat het bezit van en/of gebruik door Educam van het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld door of namens de Klant geen inbreuk zal plegen op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, noch Educam zal blootstellen aan vorderingen wegens inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant neemt op eerste verzoek van Educam de verdediging op zich in enige procedure die in verband met de gestelde inbreuk tegen Educam zou worden ingesteld. De Klant vrijwaart Educam tegen alle schade en kosten die voor Educam uit een dergelijke aanspraak voortvloeien, waaronder mede begrepen de kosten van juridische ondersteuning van Educam (al dan niet in een gerechtelijke procedure, bemiddeling of arbitrage), met inbegrip van de redelijke advocatenkosten van Educam. De Klant zal in geen geval enige minnelijke regeling of dading sluiten met een derde zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Educam.


Personeel
Educam verbindt zich ertoe (i) steeds voldoende bekwaam personeel in te zetten; (ii) erop toe te zien dat deze de taken conform de voorwaarden van deze Overeenkomst worden uitgevoerd; en (iii) te zorgen voor de nodige vorming van zijn personeel in functie van de uit te voeren taken. Partijen komen overeen dat enkel Educam verantwoordelijk is om de personele behoeften in te vullen en te beheren die nodig zijn om de overeengekomen dienstverlening te volbrengen.
Het personeel van Educam werkt steeds onder haar exclusieve verantwoordelijkheid. Partijen komen expliciet overeen dat geen enkel personeelslid van Educam geacht wordt onder het gezag of hiërarchisch toezicht van de Klant te staan. Het inzetten van personeel van Educam in het kader van deze Overeenkomst doet op geen enkele manier afbreuk aan het arbeidscontract tussen de betrokken persoon en Educam. De Klant zal in geen geval kunnen beschouwd worden als de wettelijke of feitelijke werkgever van het ingezette personeel. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het personeel van de Klant dat aan Educam bijstand verleent of functioneert als aanspreekpunt van Educam in het kader van deze Overeenkomst.
Voor de duur van deze Overeenkomst en twaalf (12) maanden na de beëindiging of het einde ervan, is het elke Partij verboden om personeel, medewerkers of onderaannemers van de andere Partij die betrokken waren bij de uitvoering van deze Overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks (i) aan- of af te werven (of pogen aan- of af te werven), noch als werknemer, noch als zelfstandige, en/of (ii) aan te zetten of aan te moedigen om werk te verrichten voor rekening van een derde met wie die Partij verbonden is. In geval van schending van de hiervoor vermelde verplichting, zal de inbreukmakende Partij de volgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de andere Partij: tweemaal het bruto jaarsalaris van het laatste dienstjaar van de betrokken medewerker(s), en dit ongeacht elk bijkomend recht tot schadeloosstelling, onverminderd het recht van de benadeelde Partij om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade.


Vertrouwelijkheid
 De term "Vertrouwelijke Informatie" betekent alle informatie (zowel schriftelijk als mondeling) die door de ene Partij ("Bekendmakende Partij") aan de andere Partij ("Ontvangende Partij") wordt meegedeeld en die als vertrouwelijk wordt omschreven, die redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten worden beschouwd evenals alle andere informatie die betrekking heeft op de activiteiten, zaken, klanten, producten, ontwikkelingen, zakengeheimen, knowhow en personeelsleden van een Partij.
Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, informatie: (i) die publiek is gemaakt zonder inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst; (ii) die rechtmatig bekomen werd van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot confidentialiteit; (iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of Overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de Partijen; of (iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een Partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de Partij die zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond.
De Ontvangende Partij verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren om de confidentiële aard van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beschermen, onder meer door deze Vertrouwelijke Informatie: (i) slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst; (ii) niet te verspreiden of ter beschikking te stellen, geheel of gedeeltelijk, mondeling of schriftelijk, tenzij aan diens aangestelden, medewerkers of onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst (deze medewerkers of onderaannemers zullen geïnformeerd worden over de confidentialiteitsverplichtingen onder de Overeenkomst); (iii) niet te verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij met voorafgaand en schriftelijk akkoord van de andere Partij, of tenzij onder de voorwaarden vermeld in de Overeenkomst; en (iv) terug te bezorgen aan de Bekendmakende Partij of te vernietigen, dit inclusief alle kopieën, nota's, elektronische registraties, memoranda en andere documenten, wanneer niet langer nodig in het kader van de Overeenkomst of op eenvoudig verzoek van de Bekendmakende Partij.
Indien Vertrouwelijke Informatie openbaar dient te worden gemaakt of ter beschikking dient te worden gesteld van derden op grond van wettelijke voorschriften of op rechterlijk bevel, dient de Ontvangende Partij die openbaar maakt, de Bekendmakende Partij hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk in kennis te stellen.
De verplichting tot confidentialiteit is van toepassing gedurende de ganse duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan, om welke reden ook.


Verwerking van persoongegevens
De afspraken inzake de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen in bijlage 3 (Verwerking van persoonsgegevens).
Duur en beëindiging
De datum van aanvang en de duur van de Overeenkomst worden bepaald in de Offerte.
Elke Partij kan de Overeenkomst vroegtijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder de noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling indien:
de andere Partij op een wezenlijke manier een of meerdere van haar verplichtingen niet nakomt en deze inbreuk niet binnen vier (4) weken na ontvangst van een schriftelijke waarschuwing hiertoe door de andere Partij heeft rechtgezet.
de andere Partij failliet wordt verklaard, wordt ontbonden en in vereffening wordt gesteld, of kennelijk onvermogend is geworden of indien een voorlopig bewindvoerder, ondernemingsbemiddelaar, gerechtsmandataris of enige andere gelijkaardige mandataris is aangesteld.
aansprakelijkheid
Anders dan voor de schade waarvoor Educam haar aansprakelijkheid niet kan beperken of uitsluiten overeenkomstig artikel 12.3, is de volledige aansprakelijkheid van Educam onder deze Overeenkomst beperkt tot (i) vijf miljoen (5.000.000) EUR in geval van materiële schade aan door de Klant ter beschikking gestelde materialen veroorzaakt door Educam en (ii) de bedragen betaald door de Klant aan Educam onder deze Overeenkomst voor alle andere schade.
Anders dan voor de schade waarvoor Educam haar aansprakelijkheid niet kan beperken of uitsluiten overeenkomstig artikel 12.3, is zij niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van reputatieschade, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten en verlies van kansen.
Niets in deze Overeenkomst zal het volgende uitsluiten of beperken: (i) de aansprakelijkheid van Educam voor overlijden of voor lichamelijk letsel veroorzaakt door eigen nalatigheid of deze van haar aangestelden, (ii) de aansprakelijkheid van Educam voor fraude, opzet of grove nalatigheid, en (ii) de aansprakelijkheid van Educam die op grond van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.
De Klant zorgt er voor dat elke deelnemer bij een opleiding verplicht gedekt is door een arbeidsongevallenverzekering bij zijn werkgever of in eigen naam.
Behoudens wat de betalingsverplichtingen betreft, zal geen Partij aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst die door Overmacht is ontstaan. In voorkomend geval, zijn Partijen gerechtigd de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de Overmacht, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Indien de periode van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, is Educam gerechtigd om de overeenkomst of het relevante gedeelte ervan te beëindigen zonder dat Educam ten opzichte van de Klant tot enige schadevergoeding gehouden is.
Educam is niet aansprakelijk voor een niet-uitbetaling van premies of subsidies als gevolg van een tekortkoming van de Klant of zijn medewerkers, zoals in geval van onvolledige of ontbrekende informatie of voor niet-ontvankelijke aanvragen of aanvragen voor opleidingen met een afwijkende duurtijd. Dit geldt zowel voor premies van Educam als voor tussenkomsten of subsidies van derde certificerende partijen.
Algemene bepalingen
Deelbaarheid – Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Educam en de Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afstand van recht – Indien een Partij nalaat de naleving van een krachtens de Overeenkomst verleend recht af te dwingen, dan zal dit niet beschouwd worden als een afstand van dat recht of van de rechtsmiddelen hiertoe, noch zal hierdoor de geldigheid van de Overeenkomst in gedrang komen. Een afstand van recht inzake een inbreuk op de Overeenkomst houdt geen afstand van recht in met betrekking tot vorige of toekomstige inbreuken op de Overeenkomst.
Vierhoeken - Deze Overeenkomst omvat de volledige en uitsluitende overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen partijen met hetzelfde voorwerp.
Overdracht – Educam mag, zonder voorafgaande toestemming van de Klant, zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst aan één of meerdere derden overdragen. De Klant heeft niet het recht om enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst aan een derde partij over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Educam.
Onderaanneming - Educam behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep te doen op onderaannemers.
Wijzigingen – Elke wijziging van de Overeenkomst is niet bindend voor de Partijen, tenzij schriftelijk vastgelegd, uitgedrukt om deze Overeenkomst te wijzigen en ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers van iedere Partij.
Kennisgevingen – Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te gebeuren, en verstuurd te worden naar de adressen en contactpersonen zoals vermeld bovenaan de Offerte.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken – Het Belgische recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst dat niet in der minne kan worden geregeld valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel. De Partijen verbinden zich ertoe om voorrang te geven aan alle mogelijke minnelijke schikkingen, alvorens het geschil bij een rechtbank aanhangig te maken.

Een klacht indienen
In geval van een klacht over een dienst geleverd door of in verband met EDUCAM, kan de Klant contact opnemen met EDUCAM via de knop "Ik heb een klacht" op onze website www.educam.be of per e-mail naar quality@educam.be, met vermelding van het woord "Klacht" in de onderwerpregel van de e-mail.
Als de klacht een vermeende schending van Verordening (EU) 2016/679 betreft, gebruikt de Klant bij voorkeur het specifieke contactformulier voor zaken met betrekking tot de GDPR, dat beschikbaar is op onze website: https://www.educam.be/nl/gdpr.
Klachten moeten door de Klant binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking van een gebrek worden ingediend bij EDUCAM.
Om een effectieve opvolging mogelijk te maken, moet het onderwerp van de klacht duidelijk zijn en moet de situatie zo gedetailleerd mogelijk zijn.
Na ontvangst van de klacht zal EDUCAM de Klant bevestigen dat de klacht werd ontvangen en wordt de Klant binnen de vijf werkdagen geïnformeerd over de datum waarop een voorstel voor een oplossing gebeurt. EDUCAM zal haar uiterste best doen om klachten zo snel mogelijk op te lossen.

Bijlage 1: Diensten en praktische modaliteiten
    Algemeen
Deze Bijlage 1 (Diensten en praktische modaliteiten) bevat een verdere beschrijving van de diensten die de Klant van Educam kan verzoeken en de daarmee gepaard gaande praktische modaliteiten.
    Opleidingslokalen
Behoudens expliciet anders overeengekomen in de Offerte, voorziet Educam de opleidingslokalen, al dan niet in eigen opleidingscentra. In geval de opleidingen plaatsvinden in een door de Klant georganiseerde locatie, zal de Klant zorgen voor een geschikte en voldoende uitgeruste opleidingsruimte, bestaande uit een theorielokaal en/of een praktijkruimte. Deze ruimte kan worden aangepast, rekening houdend met de wensen van de Klant, maar in elk geval legt Educam criteria op om het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau van de opleiding te handhaven, zoals onder meer: (i) goede toegankelijkheid (rekening houdend met de omgevende weginfrastructuur en de verkeersdrukte); (ii) parkeergelegenheid; (iii) optimale organisatie voor het onthaal van de cursisten; (iv) scheiding tussen het opleidingslokaal en de andere activiteiten; (v) beperkte geluidshinder; (vi) beheersbare temperatuur; en (vii) theorie- en praktijkruimte moeten uitgerust zijn volgens de geldende veiligheids-en uitrustingsnormen en aangepast aan opleidingsinhoud en -aanpak.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, stelt EDUCAM uitsluitend lokalen ter beschikking in het kader van opleidingsactiviteiten met EDUCAM-trainers.
Catering
Educam zorgt voor de organisatie van de catering voor alle opleidingen die plaatsvinden in de lokalen onder haar beheer, tegen het tarief en de voorwaarden vermeld in de Offerte. De catering is voorzien voor de deelnemers én voor de lesgever, en omvat volgende elementen: (i) koffie bij het onthaal; (ii) koffie of frisdrank tijdens de pauze in de voormiddag; (iii) een warme of koude maaltijd, naar keuze van de Klant; en (iv) koffie of frisdrank tijdens de pauze in de namiddag.
Voor de opleidingen in lokalen die door Klant worden georganiseerd, zorgt de Klant voor de organisatie van de catering.
Indien Educam in de onmogelijkheid is om catering te voorzien, zal ze dit aan de Klant meedelen voor het begin van de opleiding. Dit geeft geen recht op enige schadevergoeding voor de Klant. Eventuele voorschotten betaald door de Klant voor catering, zullen in een dergelijk geval door Educam aan de Klant worden terugbetaald.
Coaching
Coaching betekent een individuele opleiding en begeleiding in het bedrijf of op de werkplaats van één persoon of een kleine groep, door een professionele coach met als doel het verbeteren van de praktijkcompetenties van de deelnemer. Een coaching duurt minimaal een halve werkdag (4u) of een hele werkdag (8u).
Voorbereiding
De voorbereidingstijd is de tijd die de lesgever van Educam nodig heeft om zich voor te bereiden om de cursus op een professionele wijze te kunnen geven. Educam rekent maximaal 1 dag voorbereiding voor 1 dag opleiding, waarvoor geen vergoeding verschuldigd is.
Bij extra voorbereiding, dit is in geval van een specifieke voorbereiding op vraag van de Klant (specifieke oefeningen, meerdere voertuigen van de Klant, inrichten van leslokaal bij de Klant), kan de voorbereidingstijd de normale regel van voorgaand artikel 5.1 overschrijden.
Ontwikkeling
Ontwikkelingstijd betekent de tijd die nodig is voor het ontwikkelen/maken van een gedeeltelijke of een volledige cursus, specifiek afgestemd op de behoeften van de Klant, evenals al het didactische materiaal (handboeken, oefeningen, PowerPointpresentaties).
Aanpassing
De aanpassingstijd is de tijd die nodig is om een cursus van de Educam-catalogus aan te passen aan de specifieke behoeften van de Klant. De basisinhoud van de cursus blijft behouden, maar bepaalde delen van de cursus (zoals de schema’s, praktische voorbeelden, logo’s en eventuele foto’s) worden gepersonaliseerd voor de Klant. Het is ook mogelijk dat de volledige duur van de basiscursus moet worden gewijzigd.
E-learning
E-learning betekent een digitale opleiding zonder live-tussenkomst van een instructeur of is een opname van een opleiding. Een e-learning kan gevolgd worden op afstand en is onafhankelijk van een vaste timing. De duurtijd kan variëren in functie van de inhoud en het didactische concept.
(Gedrukt) Cursusmateriaal
Voor alle cursussen van de eigen opleidingscatalogus voorziet Educam een referentiewerk voor elke deelnemer. Dit referentiewerk wordt ontwikkeld ten laste van Educam. Eventuele vertaling naar de drie Belgische landstalen zijn ten laste van Educam. Vertaling naar een andere taal dan de Belgische landstalen zijn ten laste van de Klant. De distributie van dit referentiewerk wordt door Educam verzorgd in de door haar gekozen vorm. Indien de Klant een andere vorm (bv. print in plaats van digitaal) verkiest, zijn de productiekosten ten laste van de Klant.
Voor alle referentiewerken van opleidingen die niet behoren tot de catalogus van Educam zijn eventuele aanpassingen, ontwikkelingen en vertalingen ten laste van de Klant.
Indien de Klant gebruikmaakt van gedrukt cursusmateriaal van een derde (certificerende) partij, zal dit cursusmateriaal gefactureerd worden aan de Klant zoals vermeld in de Offerte. In geval van certificerende derden kan Educam geen verantwoordelijkheid nemen voor de tarieven.
Paperless opleidingen
Als gevolg van de digitalisering zal Educam het cursusmateriaal, tot zestig (60) dagen na de opleiding, digitaal ter beschikking stellen.
In geval Educam de software en hardware oplossing levert, zullen de tarieven en de voorwaarden hiervoor vermeld worden in de Offerte.
Didactische omgeving
Behalve in het geval van een Geïntegreerde Training, voorziet Educam de aangepaste didactische omgeving. Hieronder wordt verstaan: (i) elektronische borden, beamer; (ii) PC van de instructeur; en (iii) merkonafhankelijk opleidingsmateriaal.
De Klant voorziet specifiek merkgebonden materiaal, dat nodig is voor de goede uitvoering van de opleidingsopdracht. Hieronder wordt verstaan: (i) merkgebonden voertuigen; (ii) merkgebonden diagnoseapparatuur; en (iii) merkgebonden opleidingsmateriaal.
De Klant zorgt voor de reservering en het transport van alle merkgebonden didactische materialen en draagt er de volle verantwoordelijkheid voor.
Educam maakt als een goede huisvader gebruik van dit materiaal, dat eigendom is van de Klant en dat beschikbaar wordt gesteld voor het goede verloop van deze Overeenkomst.
Educam houdt het materiaal in goede staat en bezorgt het terug aan de Klant aan het einde van de opdracht. De lijst van het materiaal wordt door beide Partijen opgesteld, eventueel gewijzigd en goedgekeurd. Kosten die verbonden zijn aan de goede zorgen en instandhouding van de materialen worden doorgerekend aan de Klant.
Intake
Intake betekent de tijd die nodig is om de instructeur de gelegenheid te geven ter plaatse, in het bedrijf van de Klant, de specifieke situatie te observeren en eventueel vast te leggen op beeld.
Aan de hand van zijn bevindingen zal de instructeur de geplande opleiding "personaliseren" aan de situaties van de Klant.
Opleidingen op afstand
Opleidingen op afstand (een webinar of een ‘virtual classroom training (VCT)) zijn synchrone opleidingen die door een instructeur worden verstrekt en die door de deelnemer op afstand worden gevolgd. De minimale duur is één (1) uur. Het tarief wordt uitgedrukt per module of per sessie.
Train-the-trainer (TTT), seminarie en congres
Met wederzijdse instemming van de Partijen kan een technisch trainer een ‘train-the-trainer’ of andere voorbereidingsactiviteiten (eventueel in het buitenland) bijwonen. De volledige tijd die hieraan besteed wordt, met inbegrip van de eventuele verplaatsings-, verblijfs- en restaurantkosten vallen ten laste van de Klant volgens het tarief dat vermeld is in de Offerte.
 
BIjlage 2: financiële voordelen Educam Partner
Subsidie van € 5 per uur en per werknemer
Een sectorale subsidie van € 5 per opleidingsuur en per cursist met een arbeidsovereenkomst voor "voltijds werknemer" zal worden toegekend aan de Klant die onder de paritaire comités valt die Educam Partner hiertoe opdracht hebben gegeven, nl PC 112, PsC 149.02, PsC 149.04.
Aan de werknemers uit PsC 142.01 wordt een sectorale subsidie toegekend van 15 EUR per opleidingsuur en per cursist.
De terugbetaling gebeurt slechts wanneer de volgende drie criteria vervuld zijn: (i) de ondernemingsraad, of bij gebreke de syndicale delegatie, moet over de opleiding worden ingelicht vóór deze aanvangt; (ii) het terugbetalingsformulier dat Educam Partner aan de werkgever stuurt, moet binnen de vermelde termijn behoorlijk ingevuld aan Educam Partner worden teruggezonden; en (iii) de onderneming voldoet aan de verplichting betreffende het opleidingsplan zoals voorzien in de meest recente collectieve arbeidsovereenkomst.
Terugbetaling van de loonkosten van de werknemer
Educam neemt de nodige stappen om in aanmerking te kunnen komen voor Vlaams Opleidingsverlof ("VOV"), dat wil zeggen de eventuele terugbetaling door de Vlaamse Overheid van het loon van de cursist gedurende de opleidingsperiode overeenkomstig de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde wetten en reglementen.
De rol van Educam beperkt zich uitdrukkelijk tot de functie van administratief tussenpersoon en haar verantwoordelijkheid beperkt zich tot de kennisgeving aan de Vlaamse overheid van de data en plaatsen van de opleiding, het bewaren en de controle van de aanwezigheidslijsten en het verzenden van het attest van nauwgezetheid aan de onderneming die de persoon in kwestie tewerkstelt.
Uitgezonderd de door de overheid gespecificeerde gevallen, kan enkel een volledig traject of een opleiding van minimaal 32 uur recht geven op VOV.
De onderneming die de cursist tewerkstelt, neemt alle nodige stappen om van het VOV te kunnen genieten. Educam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gelijk welk geschil op het gebied van het VOV.
Kwaliteit van de opleiding, erkend door de sector
De door Educam Partner erkende opleidingen worden geattesteerd door een attest dat jaarlijks door Educam Partner wordt afgeleverd, op voorwaarde dat de cursist de volledige opleiding heeft gevolgd. Het getuigt geenszins dat de deelnemer in voorkomend geval geslaagd is voor de Proeven en houder is van een certificaat.
Vermindering van het opleidingskrediet
Elke onderneming legt een collectief recht op opleiding aan, a rato van vier uur per trimester en per werknemer. Dit opleidingskrediet dient om de permanente opleiding van de werknemers te verzekeren. Dit recht is van toepassing op de ondernemingen die deel uitmaken van de paritaire comités waardoor Educam Partner werd afgevaardigd.


Bijlage 3: Verwerking van Persoonsgegevens
    Algemeen
Wanneer Educam en de Klant persoonsgegevens verwerken in het kader van deze Overeenkomst verbinden zij zich ertoe de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na te leven, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG") en de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door deze Partijen, is deze Bijlage 3 (Verwerking van persoonsgegevens) van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens onder de Overeenkomst.
Verwerking van persoonsgegevens als verwerker
In de mate dat Educam persoonsgegevens zou verwerken als verwerker ten behoeve van de Klant die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke als onderdeel van de levering van haar diensten, zal Educam deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig wat hierna wordt uiteengezet.
De verwerking betreft in de regel identificatiegegevens, gegevens over persoonlijke kenmerken en gegevens m.b.t. de betrekking en het beroep van desgevallend (i) de Klant en (ii) zijn werknemers of aangestelden die van de dienstverlening genieten met het oog op het verstrekken van de diensten die het voorwerp zijn van deze Overeenkomst en het uitvoeren van de wettelijke opdracht van Educam. Het betreft in het bijzonder de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, postcode, geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, arbeidsstatuut en opleidingsniveau. Educam zal de persoonsgegevens waarop deze paragraaf 2 (Verwerking van persoonsgegevens als verwerker) van Bijlage 3 (Verwerking van persoonsgegevens) betrekking heeft slechts verwerken voor de duur van de Overeenkomst, tenzij zij door het toepasselijke Unie- of nationaal recht tot bewaring is gehouden.
In verband met deze verwerking, zal Educam als verwerker:
de persoonsgegevens enkel verwerken op basis van de instructies van de Klant die in deze Overeenkomst of elders zijn gedocumenteerd, met inbegrip van eventuele doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land, tenzij een op Educam van toepassing zijnde unie- of nationaalrechtelijke bepaling haar tot verwerking verplicht; in dat geval stelt Educam de Klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;
waarborgen dat de personen die gemachtigd zijn tot het verwerken van de persoonsgegevens zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;
de passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met in het bijzonder de verwerkingsrisico's als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de verwerkte gegevens, en te verzekeren dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van Educam en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de Klant verwerkt, tenzij hij of zij daartoe door het Unie- of nationaal recht is gehouden.
rekening houdend met de aard van de verwerking, de door de Klant verzochte bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken van betrokkenen, in uitoefening van hun rechten onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen in de mate van het mogelijke;
rekening houdend met de aard van de verwerking en de aan Educam ter beschikking staande informatie, de Klant bijstand verlenen bij het nakomen van de verplichtingen onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens, de melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit en, indien relevant, aan de betrokkenen, de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, indien dit vereist is, en bij de voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit. Indien Educam kennis krijgt van een inbreuk op de persoonsgegevens waarop dit Artikel betrekking heeft, stelt zij de Klant daarvan zo snel mogelijk per e-mail in kennis via de contactgegevens die in de Offerte worden vermeld;
naargelang de keuze van de Klant, na levering van de diensten alle persoonsgegevens wissen of terugbezorgen aan de Klant en bestaande kopieën verwijderen, tenzij de opslag van deze persoonsgegevens wordt opgelegd door het Unie- of nationaal recht;
de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de hier neergelegde verplichtingen aan te tonen en bijdragen aan audits, waaronder inspecties, uitgevoerd door de Klant of een door de Klant gemachtigde auditeur. Dit auditrecht van de Klant is beperkt tot één audit per twee jaar, behoudens in geval van een ernstig beveiligingsincident dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Klant of indien de Klant een bevel zou worden opgelegd door een toezichthoudende autoriteit om dergelijke audit uit te voeren.
Wanneer Educam een andere verwerker in dienst neemt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
De Klant machtigt Educam hierbij uitdrukkelijk om andere verwerkers in dienst te nemen, in welk geval Educam de Klant vooraf kennis geeft van de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers. De Klant kan bezwaar maken tegen deze veranderingen binnen de twee weken na kennisgeving via de contactgegevens die in de Offerte worden vermeld.
Wanneer Educam een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Klant specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten in het kader van deze Overeenkomst, zal Educam aan die andere verwerker bij overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opleggen als die welke in deze paragraaf 2 (Verwerking van persoonsgegevens als verwerker) van Bijlage 3 (Verwerking van persoonsgegevens) zijn vervat.
Verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke
Voor meer informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens door Educam als verwerkingsverantwoordelijke, verwijst Educam naar de privacyverklaring op haar website die via de volgende hyperlink kan geraadpleegd worden: https://www.educam.be/nl/privacy-0.