Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Kennisname en tegenwerpbaarheid

  Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden gaan uit van EDUCAM VZW/EDUCAM SERVICE NV (hierna gezamenlijk "EDUCAM" genoemd). De informatie waarnaar verwezen wordt in artikel 18 §1 van de wet van 26 maart 2010 over dienstverlening is beschikbaar op de website www.educam.be. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden gelden als wet tussen partijen en de klant erkent er kennis van te hebben genomen voordat hij een bestelling plaatst. Door bij EDUCAM een bestelling te plaatsen aanvaardt de klant deze voorwaarden en ziet hij af van elke betwisting van de geldigheid ervan. De contractuele bepalingen van de klant kunnen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden niet annuleren noch wijzigen, behalve bij uitdrukkelijke, schriftelijke en door EDUCAM toegestane afwijking.
 2. Vorming van de overeenkomst

  De handleidingen, prospectus, brochures, catalogi, handboeken en andere inlichtingen die door ons in origineel exemplaar of via onze website geleverd worden, worden uitsluitend ter informatie overhandigd. De overhandiging van onze prijzen, tarieven en prestatievoorwaarden vormt geen verbintenis van onzentwege. Bestellingen gelden pas als definitief wanneer EDUCAM ze schriftelijk bevestigt. EDUCAM behoudt zich het recht voor om alle nodige waarborgen en/of modaliteiten te eisen die opportuun worden geacht.
 3. Beëindiging

  Met betrekking tot gesloten sessies, die de klant zelf organiseert en waarbij EDUCAM zich beperkt tot het leveren van de lesgever(s) en het lokaal, heeft de klant de mogelijk om maximaal één sessie gratis en zonder vergoeding te annuleren, schriftelijk en uiterlijk één maand voordat de sessie plaatsvindt; als de klant zijn bestelling na de genoemde termijn opzegt of als hij meer dan één gesloten sessie per bestelling wil opzeggen, zal het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd zijn bij wijze van herroepingsvergoeding.

  Voor open sessies, die integraal door EDUCAM georganiseerd worden en voor elke geïnteresseerde toegankelijk zijn (EDUCAM beheert het toegangsrecht), kan de klant zijn bestelling gratis en zonder vergoeding annuleren op voorwaarde dat hij dit schriftelijk en uiterlijk twintig werkdagen voordat de (eerste) sessie begint schriftelijk aan EDUCAM meldt; bij opzegging door de klant uiterlijk tien werkdagen voordat de (eerste) sessie begint, is de klant ertoe gehouden om 50% van het totaalbedrag van de bestelling te betalen als opzegvergoeding en bij opzegging minder dan tien werkdagen voordat de (eerste) sessie begint, betaalt hij het volledige bedrag van de bestelling. Bij niet-betaling van de prijs of een ander ernstig contractueel gebrek in hoofde van de klant, voor gelijk welke reden behalve de externe oorzaak, kan EDUCAM ofwel de klant dwingen zijn verplichtingen na te komen via een ingebrekestelling, ofwel de overtreding zonder termijn of tussenkomst van het gerecht oplossen ten laste van de klant, wat gebeurt via een bij de post aangetekende brief ter attentie van de klant.

  Uitzonderlijke annuleringsvoorwaarden voor open sessies die in het kader van het sectorale Coronaplan georganiseerd worden
  Voor de open sessies die integraal door EDUCAM georganiseerd worden in het kader van het sectorale Coronaplan kan de klant zijn bestelling herroepen zonder specifieke reden en zonder kosten voor zover hij EDUCAM daar uiterlijk 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding schriftelijk over inlicht. Bij ziekte of quarantaine van de deelnemer kan de klant zijn inschrijving herroepen uiterlijk op de dag die aan de opleiding voorafgaat. Als deze herroepingsvoorwaarden niet nageleefd worden, zal EDUCAM genoodzaakt zijn om het volledige bedrag voor de opleiding te factureren wegens organisatorische kosten.
 4. Termijnen, klachten en laattijdige of niet-betaling

  De levertermijnen zijn indicatief, behalve bij uitdrukkelijke andersluidende vermelding in de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling. Het overschrijden van een termijn alleen volstaat niet als rechtvaardiging van de opzegging van de overeenkomst of de exceptie van niet-naleving door de klant. Op straffe van onontvankelijkheid moet elke klacht ons schriftelijk bereiken op de sociale zetel binnen de acht werkdagen vanaf de prestatie van de dienst. Onze facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldatum. Bij laattijdige of niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de klant verschuldigde sommen, onder gelijk welke titel, onmiddellijk opeisbaar. Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege aanleiding tot achterstalligheidsinterest vanaf de vervaldatum tegen het toepasbare percentage voor handelsverrichtingen en tot een straf die 10% van het onbetaalde factuurbedrag bedraagt met een minimum van €75. Aanmaningen geven aanleiding tot 30,00 euro administratiekosten per aanmaning.
 5. Intellectuele eigendom

  Elke opleiding(smodule) die EDUCAM ontwikkeld heeft, maakt het voorwerp van een didactische ondersteuning in de vorm van een handboek uit, wordt voorbehouden aan de deelnemers die voor de opleiding ingeschreven zijn en wordt beschermd door de wettelijke beschikkingen inzake het intellectueel eigendomsrecht, de auteursrechten en de naburige rechten. Behalve andersluidende vermelding in andere contractuele documenten behoudt de auteur de intellectuele eigendom over zijn werkstukken. Aangezien de overdracht van een document de overdracht van de auteursrechten niet veroorzaakt of laat vermoeden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of ander algemeen gebruik van bovengenoemde documenten pas mogelijk na de voorafgaande en schriftelijke toestemming van EDUCAM of zijn rechthebbenden. De klant verbindt er zich toe om geen kopieën te maken van software en andere dragers die tijdens de opleiding gebruikt worden, met uitzondering van gemaakte oefeningen, op voorwaarde dat de bestanden geen programmadelen bevatten die door enigerlei intellectueel recht beschermd zijn. De klant waarborgt dat deze verboden nageleefd zullen worden door de deelnemers die hij voor de opleidingssessies zal aanwijzen.
 6. Aansprakelijkheid

  Elke persoon die onze opleidingen volgt wordt verondersteld zich als een goede huisvader te gedragen en om de richtlijnen van onze lesgevers en/of instructeurs op te volgen, net zoals de algemene veiligheidsrichtlijnen die aan het begin van de opleiding toegelicht zouden worden. EDUCAM kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet-naleven van de vermelde richtlijnen door de deelnemers en wijst in zulk geval elke aansprakelijkheid af voor eventuele opgetreden gebreken in het kader van de diensten die EDUCAM levert.
 7. Verwerking van persoonlijke gegevens

  EDUCAM verwerkt de persoonlijke gegevens van de deelnemers aan opleidingen uitsluitend voor commerciële doeleinden en om zijn klantenbestand te beheren en/of wanneer ze relevant zijn voor de dienstverlening. Elke betrokken persoon beschikt over het recht tot toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het recht om deze te verbeteren en hij kan zich gratis verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct-marketingdoeleinden.
 8. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

  De overeenkomst inzake de prestatie van diensten tussen EDUCAM en de klant is onderworpen aan de materiële beschikkingen van het Belgisch recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.