Privacy

 

 

EDUCAM respecteert en beschermt je persoonlijke levenssfeer.

In het kader van haar opdrachten en van de huidige website, verwerkt EDUCAM bepaalde persoonsgegevens.

De huidige "vertrouwelijkheidspolicy" geeft aan hoe EDUCAM uw gegevens verzamelt en gebruikt. Deze informeert u ook over de procedure die u moet volgen als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wil controleren, en geeft aan hoe u kunt vragen om ze te corrigeren of zelfs uit ons bestand te verwijderen.

EDUCAM dankt u voor het vertrouwen.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens is:

EDUCAM VZW

Avenue J. Bordetlaan 164 in 1140 Brussel

Ondernemingsnummer 0442.239.628

Tel. : +32 2 778 63 30

info@educam.be

EDUCAM Service NV

J. Bordetlaan 164 in 1140 Brussel

BTW-nummer BE 0460.883.721

Tel. : +32 2 778 63 30

info@educam.be

Bescherming van persoonsgegevens

EDUCAM verbindt er zich toe om alle regelgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

Om deze verbintenis na te komen, handelt EDUCAM in overeenstemming met de in België en in de Europese Unie van kracht zijnde wetten inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens zijn dus onderworpen aan de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden eveneens beschermd door de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, of GDPR.

Om de wettelijke opdracht uit te voeren werd EDUCAM vzw toegestaan door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de volgende, door SEFOCAM vzw verschafte gegevens te verwerken: rijksregisternummer, naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en -plaats van de werknemers van voorheen vernoemde sectoren, alsook ondernemingsnummer, naam, adres, omvang en de NACE-code van hun respectievelijke werkgevers. Verder staat het Sectoraal Comité van het Rijksregister EDUCAM vzw toe om het rijksregisternummer, de naam, de voorna(a)m(en), de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats van fysieke personen te verwerken, die door SEFOCAM vzw werden verschaft.

De verwerking van deze gegevens dient enkel om informatie over opleidingen en het beroep aan te bieden aan werknemers en werkgevers in de garagesector, de terugwinning van metalen, de carrosserie en de metaalhandel.

De website EDUCAM.be heeft als doel om informatie te verschaffen over opleidingen en beroepen aan werknemers en werkgevers binnen de garagesector, de verwerking van metalen, de carrosserie en de metaalhandel. Het is ook mogelijk om in te schrijven voor een opleiding via de website.

EDUCAM.be wordt beheerd door EDUCAM (opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren), met het doel om beroepsopleidingen aan te bieden en beroepen binnen de autosector en aanverwante sectoren te promoten.

Cookies kunnen automatisch op uw harde schijf geïnstalleerd worden om zo de website te personaliseren naar uw wensen en voorkeuren. Indien u ze toestaat, worden cookies opnieuw gebruikt bij uw volgende bezoek aan de website. Gelieve onze cookieverklaring te consulteren voor meer informatie omtrent cookies.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

EDUCAM is verplicht verschillende van uw persoonsgegevens te verwerken, zoals:

 • Uw persoonsgegevens uit het Rijksregister en het bis-register (naam, adres...)

 • Uw contactgegevens en uw werkgever
 • Gegevens van uw loopbaan
 • Uw sociaal statuut en studieniveau
 • Alle andere gegevens die u meedeelt

Wat zijn inzamelmethoden?

EDUCAM verzamelt uw persoonsgegevens via:

 • De inschrijvingen voor opleidingen
 • De formulieren online of op papier
 • De inschrijving voor één of meerdere newsletters
 • De verzending van de mail
 • Het gebruik van cookies

EDUCAM kan ook uw persoonlijke gegevens verkrijgen via:

 • Het Rijksregister via SEFOCAM vzw
 • De officiële instanties en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via SEFOCAM vzw

Waarom worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden aangewend om de wettelijke opdracht van EDUCAM uit te voeren, zoals vermeld in de statuten.

EDUCAM bewaart gegevens van personen die hen contacteren om zo op hun vragen te antwoorden.

EDUCAM bewaart de gegevens van klanten en prospecten:

 • om de opvolging van klanten bij te houden,
 • zodat u zich kan inschrijven op de newsletter,
 • om u op de hoogte te houden over de activiteiten.

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze activiteiten via e-mail en/of indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze activiteiten via gelijk welke weg, kan u ons dat laten weten via info@educam.be.

Verder verwerkt EDUCAM uw persoonsgegevens om het bezoekersaantal van onze website te meten, om uw navigatie aangenamer te maken en om onze producten aan te passen aan uw interesses en behoeften.

Wat zijn de redenen om een dergelijke behandeling toe te staan?

Afhankelijk van het geval van verwerking van persoonsgegevens, kan EDUCAM een beroep doen op: 

 • Uw toestemming,
 • Een Wettelijke verplichting (bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 11 december 2017 van het paritair comité 112 – Garages; Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.04 - Metaalhandel; enz.),
 • De uitvoering van de precontractuele maatregelen,
 • Het gerechtvaardigd belang van EDUCAM
 • In het geval van verwerking van persoonsgegevens van deze website, zal de grondslag bijna altijd uw toestemming zijn.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is. Zodra het doel van de verzameling is verwezenlijkt, en tenzij er een wettelijke bewaar- of archiveringsplicht is, worden de persoonsgegevens gewist.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

In bepaalde gevallen kan EDUCAM uw gegevens doorgeven aan de volgende bestemmelingen:

 • Overheidsinstellingen (FOD Financiën, RSZ...) in het kader van hun wettelijke opdrachten
 • Andere instanties die opleidingen aanbieden zoals Cevora, om het opleidingsaanbod te organiseren en te beheren
 • Derden die hiervoor de toestemming gekregen hebben van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gerechtsdeurwaarders, juridische spelers...)

Verder worden uw gegevens gebruikt voor rapportering en peilingen naar strategische positionering. In dit geval gaat het om anonieme en globale peilingen, en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

EDUCAM zal uw adres nooit meedelen aan derden, zoals commerciële partners, fondsenwervers of goede doelen, of belangengroepen.

Worden uw gegevens buiten de EU verspreid?

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Unie.

Indien dit niet het geval is, verbindt EDUCAM zich ertoe na te gaan of de bescherming van uw gegevens gewaarborgd is, ongeacht de onderaannemer aan wie uw gegevens worden toevertrouwd. Om een eventuele overdracht buiten de Europese Unie te controleren, verbindt EDUCAM zich ertoe een van de in hoofdstuk V van de RGPD gedefinieerde rechtsinstrumenten te gebruiken (landen die door de Europese Commissie als adequaat beschermd zijn erkend, modelcontractclausules, ...).

In alle gevallen legt EDUCAM in het kader van een contract met zijn onderaannemers verplichtingen op om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Welke rechten hebt u?

De regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (RGPD en de wet van 30 juli 2018) erkent bepaalde rechten van de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u het formulier invullen waarmee u om de uitoefening van uw rechten kunt verzoeken, of een kopie van het formulier opsturen naar de functionaris voor gegevensbescherming, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs (zie punt 1.3).

In principe beantwoorden wij uw verzoek binnen een termijn van 1 maand na de ontvangst van de aanvraag. Deze termijn is verlengbaar tot 2 maanden voor een complexe aanvraag, of indien er veel lopende aanvragen zijn. We stellen u tijdens de eerste maand in kennis van de redenen voor een eventuele verlenging van de termijn.

Hieronder vindt u een lijst van uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens:

Inzagerecht: U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om gratis een kopie te vragen

Verbeteringsrecht: Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U heeft het recht ons te vragen deze aan te passen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw gegevens controleren.

Recht om te worden vergeten of gewist: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

Recht om uw toestemming in te trekken: In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming: Heeft u het gevoel dat uw rechten niet worden gerespecteerd? U kunt een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Contactgegevens van de afgevaardigde voor gegevensbescherming (DPO)

U kan contact opnemen met onze DPO:

 • Via de post: Ter attentie van de Afgevaardigde voor de gegevensbescherming, J. Bordetlaan 164 in 1140 Brussel

 • Via e-mail: privacy@educam.be

Aanpassing van de "privacy policy"

EDUCAM kan deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken om te informeren over wijzigingen in de praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen naargelang de toepasselijke wetgeving. Wanneer we wijzigingen in onze verklaring bekendmaken, wordt de "laatst bijgewerkte" datum van ons privacybeleid gewijzigd. Belangrijke wijzigingen worden weergegeven op onze homepagina. Toch raden wij u aan onze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Datum van de laatste update

 • 21/06/2022

Privacy-instellingen