Privacy

EDUCAM respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer.

Deze privacy policy duidt de manier waarop EDUCAM uw gegevens verzamelt en gebruikt. Bovendien informeert de policy u over de stappen die u dient te ondernemen indien u uw opgeslagen gegevens wenst na te gaan, te corrigeren of ze te verwijderen uit ons systeem. EDUCAM wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

 

1. Bescherming van persoonsgegevens

EDUCAM verbindt er zich toe om alle regelgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

Om aan dit engagement te voldoen, handelt EDUCAM in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetten in verband met de bescherming van uw gegevens tijdens het verzamelen en verwerken ervan op zijn internetportalen. Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de Belgische wet van 30 juli 2018 over de bescherming van persoonsgegevens. Ze worden eveneens beveiligd conform de algemene verordening over gegevensbescherming 2016/679, afgekort GDPR. Om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen, werd onze privacy- en gegevensbeschermingspolicy gewijzigd.

Om zijn wettelijke opdracht uit te voeren werd EDUCAM vzw toegestaan door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de volgende, door SEFOCAM vzw verschafte gegevens te verwerken: rijksregisternummer, naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en -plaats van de werknemers van voorheen vernoemde sectoren, alsook ondernemingsnummer, naam, adres, omvang en de NACE-code van hun respectievelijke werkgevers.

Verder staat het Sectoraal Comité van het Rijksregister EDUCAM vzw toe om het rijksregisternummer, de naam, de voorna(a)m(en), de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats van fysieke personen te verwerken, die door SEFOCAM vzw werden verschaft.

De verwerking van deze gegevens dient enkel om informatie over opleidingen en het beroep aan te bieden aan werknemers en werkgevers in de garagesector, de terugwinning van metalen, de carrosserie en de metaalhandel.

De website EDUCAM.be heeft als doel om informatie te verschaffen over opleidingen en beroepen aan werknemers en werkgevers binnen de garagesector, de verwerking van metalen, de carrosserie en de metaalhandel. Het is ook mogelijk om in te schrijven voor een opleiding via de website.

EDUCAM.be wordt beheerd door EDUCAM (opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren), met het doel om beroepsopleidingen aan te bieden en beroepen binnen de autosector en aanverwante sectoren te promoten.

Cookies kunnen automatisch op uw harde schijf geïnstalleerd worden om zo de website te personaliseren naar uw wensen en voorkeuren. Indien u ze toestaat, worden cookies opnieuw gebruikt bij uw volgende bezoek aan de website. Gelieve onze cookieverklaring te consulteren voor meer informatie omtrent cookies.

 

2. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw gegevens worden aangewend om de wettelijke opdracht van EDUCAM uit te voeren, zoals vermeld in de statuten.

EDUCAM slaat eveneens de gegevens op van klanten, prospecten en consumenten die een klacht neerleggen bij het Toezichtscomité. Het gaat in de meeste gevallen om uw naam, uw adres (en/of het adres van uw onderneming), in sommige gevallen uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres, uw geslacht, alsook uw functie en uw geboortedatum. We bewaren eveneens informatie over de ondernemingen waar onze klanten en/of prospecten voor werken (bijv. : BTW-nummer, bedrijfstak,…).

EDUCAM bewaart gegevens van consumenten die hen contacteren om zo op hun vragen te antwoorden.

EDUCAM bewaart de gegevens van klanten en prospecten:

 • Om de opvolging van klanten bij te houden;
 • Om de klanten en prospecten te informeren over zijn activiteiten.

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze activiteiten via e-mail en/of indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze activiteiten via gelijk welke weg, kan u ons dat laten weten via info@educam.be.

 

3. Wat is de wettelijke basis?

Uw gegevens worden gebruikt op de volgende wettelijke basis:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) inzake opleiding van 11 december 2017 van het paritair comité 112 – Garages
 • Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van inzake opleiding van 11 december 2017 van het paritair comité 112
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair comité 112
 • Bijlage 1 Leidraad bij de collectieve arbeidsovereenkomst Opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair comité 112
 • Bijlage 2 Deel 1 en 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair comité 112
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Werkbaar werk en instroom van 21 maart 2018 van het paritair comité 112
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.02 - Carrosserie
 • Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.02 - Carrosserie
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Gegevensbank en Opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.02 - Carrosserie
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Werkbaar werk en instroom van 21 maart 2018 van het paritair subcomité 149.02 - Carrosserie
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.04 - Metaalhandel
 • Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.04 - Metaalhandel
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.04 - Metaalhandel
 • Bijlage 1 Leidraad bij de collectieve arbeidsovereenkomst opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.04 - Metaalhandel
 • Bijlage 2 Deel 1 en 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst opleidings-CV van 11 december 2017 van het paritair subcomité 149.04 - Metaalhandel
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) opleiding van 28 november 2017 van het paritair subcomité 142.01 - Terugwinning van metalen
 • Sectoraal comité van het rijksregister, Beraadslaging RR nr. 66/2013 van 11 september 2013
 • Sectoraal comité van de sociale zekerheid, sectie "sociale zekerheid", Beraadslaging CSSS/13/139


Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende webpagina's:
Belgisch Staatsblad:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg :
http://www.werk.belgie.be

 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 • Uw persoonsgegevens uit het Rijksregister en het bis-register (naam, adres...)

 • Uw contactgegevens en uw werkgever

 • Gegevens van uw loopbaan

 • Uw sociaal statuut en studieniveau

 

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?
 • Uw persoonlijke gegevens:
  Van het Rijksregister via SEFOCAM vzw
  Van de officiële instanties en de kruispuntbank van de sociale zekerheid via SEFOCAM vzw
 • Uw contactgegevens, uw werkgever, uw sociaal statuut en uw opleidingsniveau:
  Uzelf (via de formulieren van EDUCAM)
 • De gegevens over uw loopbaan :
  De officiële instanties en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via SEFOCAM vzw
 • Uw betalingsgegevens:
  Uzelf (via de formulieren van EDUCAM)

 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw volledige professionele loopbaan. Zo komen wij onze wettelijke verplichtingen na.

 

7. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?
 • Overheidsinstellingen (FOD Financiën, RSZ...) in het kader van hun wettelijke opdrachten

 • Andere instanties die opleidingen aanbieden zoals Cevora, om het opleidingsaanbod te organiseren en te beheren
 • Derden die hiervoor de toestemming gekregen hebben van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gerechtsdeurwaarders, juridische spelers...)

Verder worden uw gegevens gebruikt voor rapportering en peilingen naar strategische positionering. In dit geval gaat het om anonieme en globale peilingen, en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.
EDUCAM zal uw adres nooit meedelen aan derden, zoals commerciële partners, fondsenwervers of goede doelen, of belangengroepen.
Uw e-mailadres zal ook niet aan derden doorgegeven worden.

 

8. Welke rechten heeft u?

Bij de uitvoering van zijn opdrachten en missies moet EDUCAM de wet respecteren. Binnen de grenzen van deze wetgeving heeft u altijd het recht:

 • om toegang te verkrijgen tot uw eigen persoonsgegevens;
 • om te vragen uw gegevens te verwijderen of aan te passen;
 • om te vragen het gebruik van uw gegevens te begrenzen;
 • om te vragen uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te schrappen;
 • om u te verzetten tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

Gelieve de functionaris voor gegevensbescherming te contacteren indien u dit wenst te doen (zie punt 11).

 

9. Kan u uw toestemming intrekken?

Indien de verwerking van uw gegevens uw toestemming vereist (gegevens buiten het kader van de CAO), kan u uw toestemming op elk moment intrekken.

 

10. Hoe een klacht indienen?

Indien u denkt dat uw persoonsgegevens niet conform de wet behandeld worden, is het aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 11).

Daarna is het steeds mogelijk om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

11. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming

J. Bordetlaan 164
1140 Brussel
Ondernemingsnummer 0442.239.628

 

12. Aanpassing van de privacy policy

De snelle evolutie van het internet en de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien vereisen dat de huidige privacyverklaring regelmatig aangepast wordt aan de technische en juridische eisen. Wij houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Wij raden u aan om af en toe de huidige verklaring te consulteren, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen. EDUCAM behoudt zich het recht voor om zijn policy op gelijk welk moment te aan te passen. In dat geval zal u gevraagd worden om de nieuwe versie van de verklaring te accepteren wanneer u inlogt. U kan deze versie consulteren op de website van EDUCAM.