Outplacement

Outplacement is het geheel van diensten dat aangeboden wordt aan een ontslagen werknemer opdat deze zo snel mogelijk nieuw werk zou vinden. De werkgever moet outplacement bieden aan ontslagen werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding die minstens deze periode dekt, en aan werknemers die minstens één jaar anciënniteit hebben en 45 jaar of ouder zijn.

Outplacement is een wettelijke verplichting in België.

Meer informatie over outplacement in België vindt u terug op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat moet u als werkgever ondernemen?

Heeft u een arbeider (PC 112, 149.02, 149.04) moeten ontslaan? Dan is het mogelijk dat u hem/haar outplacement moet aanbieden.

De sector voorziet een tussenkomst in de kosten van de outplacementbegeleiding vanwege het sociaal fonds voor het garagebedrijf van maximum 1.300 euro per arbeider; 500 euro blijft ten laste van de onderneming. Het sociaal fonds kan ook tussenkomen in de kosten van outplacement van een arbeider die betrokken is bij een herstructurering, een sluiting of een faillissement.  Het sociaal fonds komt tussen in de outplacementkosten gemaakt in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021.

Opgelet! Er is geen tussenkomst voor outplacement van een arbeider die ontslagen wordt om dringende reden, voor outplacement bij medische overmacht en ook niet als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken.

De aanvraag tot het bekomen van de tussenkomst outplacement dient gericht te worden aan het sociaal fonds via het aanvraagformulier outplacement. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volledig ingevuld en ondertekend zijn en vergezeld zijn van:

  • een kopie van de ontslagbrief;
  • een C4-werkloosheidsbewijs OF een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • een kopie van de ondertekende en gedateerde sectorale modelovereenkomst outplacement;
  • een kopie van de factuur en een bewijs van betaling.

Rol van de verschillende partijen

 

Outplacementbureau

Een outplacementbureau is een dienstverlener die de ontslagen arbeider in opdracht van de werkgever gaat adviseren en begeleiden, in groep of individueel. Dit om de arbeider zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen bij een nieuwe werkgever.

EDUCAM

In het kader van outplacement zal EDUCAM zijn expertise aanbieden en de kwaliteitsbewaking van de outplacementbegeleiding opvolgen.

1. Expertise

Voor arbeiders die in de sector wensen tewerkgesteld te blijven zal de dienstverlener via EDUCAM en onder voorbehoud van de toestemming van de betrokken arbeider, beschikken over het opleidings-CV, de historiek van de behaalde sectorale of wettelijke certificaten waarvoor EDUCAM erkend is. Deze gegevens worden aan de betrokken arbeider overhandigd, die zelf beslist over het al dan niet gebruik ervan. Vervolgens stelt de dienstverlener een professioneel profiel op van de betrokkene aan de hand van de sectorale competenties, knowhow en kennis. De dienstverlener kan een gemotiveerd verzoek richten naar EDUCAM om assistentie/advies te krijgen voor de opmaak van dit profiel. Indien dit verzoek relevant en opportuun wordt bevonden door EDUCAM kan een sectoraal expert worden ingezet om de bovenstaande sectorale elementen van de betrokkene in kaart te brengen. Vervolgens werkt de dienstverlener een loopbaan- en vormingsplan uit. Wat betreft het opleidingsplan kan EDUCAM advies geven met betrekking tot opleiding en certificering en de mogelijke leveranciers om deze diensten aan te bieden.

2. Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking van de outplacementbegeleiding gebeurt door EDUCAM. Dat houdt in dat het outplacementbureau die met een outplacementopdracht wordt belast zich bij de ondertekening van de sectorale modelovereenkomst ertoe moet verbinden om de sectorale kwaliteitsnormen in acht te nemen. EDUCAM kan ook een rapportage van de uitvoering vragen bij het outplacementbureau.

Sociaal fonds

Als werkgever kan u beroep doen op het Sociaal Fonds voor uw paritair comité (112, 149.02, 149.04) voor:

  • de terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die afwezig zijn voor vakbondsvorming
  • een tussenkomst in de kost van outplacementbegeleiding die voldoet aan de sectorale kwaliteitsnormen.